Menu

Ochrana osobních údajů

CELO s.r.o. (IČO: 48114073) - poskytovatel služeb na portálu webhouse.sk se zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla zacházení s údaji o objednatelů a návštěvnících.

---

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše údaje. Údaje o Vás chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich objednávkách. K těmto údajům má přístup výlučně poskytovatel a jeho smluvní zprostředkovatel ve smyslu Zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů.

Používáním webu forqueen.cz objednatel nebo návštěvník prohlašuje, že souhlasí ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny níže a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji objednavatele zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení takového odvolání.

Údaje, které poskytne objednatel, jsou nezbytné pro zpracování a vyřízení objednávky, vystavení faktury a další úkony podle ochodních podmínek. Pokud objednatel potřebné údaje neposkytne, poskytovatel má právo objednávku zrušit. Při objednávce se objednatel zavazuje poskytnout pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami.


Smluvní strany se dohodly, že pokud je objednatel fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu:

  • jméno a příjmení
  • adresu včetně PSČ
  • číslo telefonu
  • e-mailovou adresu.

 

Smluvní strany se dohodly, že pokud je objednatel právnickou osobou nebo podnikatelem, je povinen oznámit prodávajícímu:

obchodní jméno podle příslušného registru
  • adresu sídla včetně PSČ
  • IČO
  • DIČ
  • číslo telefonu
  • emailovou adresu
  • jméno kontaktní osoby.

Objednatel odesláním žádosti o zasílání novinek e-mailem vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu poskytovatel zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích poskytovatele bez předchozí žádosti objednavatele na zaslání takovýchto zpráv.

Objednatel má právo a povinnost aktualizovat údaje o sobě přímo v on-line režimu na web stránce www.setup.sk podle návodu.

Práva objednavatele jako dotčené osoby stanoví § 28 Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Související informace: obchodní podmínky